мат

  • 131мат — (матэр, матэхэр) 1. корзина Чы фыгъэм хэшIыкIыгъэу хэтэрыкIхэр, нэмыкIхэр зэрэзэрахьэрэр ары Матэмэ арызэу помидорыр къухьэкIэ консерв комбинатым ащагъ 2. корзинка Чымэтэ цIыкIоу бэдзэрым зыдахьырэр Матэм из къыхьи, бэдзэрым къикIыжьыгъ 3. мера… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 132мат — filthy language. обложить матом пятиэтажный мат …

    Slang lexicon